Επιστροφής Εμπορευμάτων

Δικαίωμα του καταναλωτή να επιστρέψει τα αγαθά χωρίς λόγο και οδηγίες προς τον καταναλωτή

  1. Βάσει του νόμου αριθ. 102/2014  Συλλογής Νόμων  σχετικά με την προστασία των καταναλωτών κατά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών με σύμβαση εξ αποστάσεως ή σύμβαση που συνάπτεται εκτός των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του πωλητή και σχετικά με τροποποιήσεις και προσθήκες ορισμένων νόμων (εφεξής "νόμος"), σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 και των επόμενων, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής των αγαθών, εάν ο πωλητής έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που υπέχει δυνάμει του παρόντος νόμου, ενώ για άλλες περιπτώσεις εφαρμόζεται η §2 ή 3 του νόμου. Εάν το αντικείμενο της σύμβασης αγοράς είναι η παράδοση αγαθών, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ακόμη και πριν από την παράδοση των αγαθών.
  2. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι άθικτα, σωστά συσκευασμένα στην αρχική συσκευασία με άθικτη προστατευτική μεμβράνη και αχρησιμοποίητα.
  3. Ο καταναλωτής υποχρεούται να παραδώσει την έγγραφη υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς αυτοπροσώπως το αργότερο την τελευταία ημέρα της καθορισμένης προθεσμίας στη διεύθυνση επικοινωνίας του πωλητή κατά τις ώρες λειτουργίας ή να την

αποστείλει ταχυδρομικώς το αργότερο την τελευταία ημέρα της προθεσμίας στη διεύθυνση που αναφέρεται στις επαφές, ή το δικαίωμα αυτό μπορεί να διεκδικηθεί με τη μορφή εγγραφής σε άλλο σταθερό μέσο. Ο καταναλωτής υποχρεούται να αποστείλει ή να παραδώσει προσωπικά το αντικείμενο της σύμβασης από την οποία υπαναχωρεί μαζί με όλα τα έγγραφα - π.χ. το πρωτότυπο τιμολόγιο, τις οδηγίες και άλλα έγγραφα σχετικά με τα αγαθά που του παραδόθηκαν μαζί με τα αγαθά, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα της υπαναχώρησης (άρθρο 10 παράγραφος 1 του νόμου). Συνιστούμε στους πελάτες να δημιουργήσουν αντίγραφο του τιμολογίου για τις ανάγκες τους και να στείλουν τα εμπορεύματα με συστημένη και ασφαλισμένη αποστολή. Για να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο έντυπο: Υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς , στο οποίο είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τουλάχιστον τις πληροφορίες που επισημαίνονται με "*" - αστερίσκο.

  1. Μην στέλνετε τα αγαθά σε εμάς κατά την παράδοση, το πακέτο δεν θα γίνει δεκτό.
  2. Ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος θα επιστρέψει την καταβληθείσα απόδοση για τα αγαθά/υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3) του νόμου αριθ. 102/2014  Συλλογής Νόμων, καθώς και των εξόδων που αποδεδειγμένα δαπανήθηκαν για την παραγγελία των αγαθών εντός 14 ημερών από την ημέρα παράδοσης της υπαναχώρησης από τη σύμβαση, αλλά δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα έως ότου τα αγαθά παραδοθούν σε αυτόν ή ο καταναλωτής αποδείξει την αποστολή των αγαθών, πράγμα που δεν ισχύει εάν ο πωλητής πρότεινε να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά.
  3. Το κόστος της επιστροφής των αγαθών βαρύνει τον καταναλωτή.
  4. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση δεν ισχύει για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ιβ) του νόμου αριθ. 102/2014  Συλλογής Νόμων.
  5. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με κάθε μείωση της αξίας του αγαθού που προκλήθηκε από τη χρήση του πέραν της αναγκαίας για τον προσδιορισμό της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του αγαθού.