Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Άρθρο Ι.
Ορισμοί

Γενική περιγραφή

 

 1. Διαχειριστής του δικτυακού τόπου (e-shop) είναι η Garo & Co., s.r.o., που εδρεύει στη διεύθυνση Bratislavská 64/76, 931 01 Šamorín.
 2. Ο πωλητής είναι η Garo & Co., s.r.o., με έδρα Bratislavská 64/76, Šamorín 931 01, Σλοβακία.
 3. Ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα koku.gr είναι η Garo & Co., s.r.o., με έδρα Bratislavská 64/76, Šamorín 931 01, Σλοβακία.
 4. Αγοραστής είναι οποιοσδήποτε επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ο οποίος πραγματοποιεί δεσμευτική συμφωνία αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σύμφωνα με τον νόμο, και συγκεκριμένα τον νόμο αριθ. 102/2014  Συλλογής Νόμων, ως καταναλωτής νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο, κατά τη σύναψη και εκτέλεση καταναλωτικής σύμβασης, δεν ενεργεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε σε μορφή εργασιακής τους απασχόλησης είτε επαγγέλματός του.
 5. Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ένα υπολογιστικό σύστημα με πρόσβαση στο Διαδίκτυο που επιτρέπει την εξ αποστάσεως παραγγελία αγαθών και υπηρεσιών μέσω μιας ηλεκτρονικής συσκευής.
 6. Τα αγαθά ή οι υπηρεσίες αφορούν όλα τα προϊόντα που παρατίθενται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος και μπορούν να παραγγελθούν (δηλ. αυτά που δεν έχουνμηδενική τιμή).
 7. Ο Αγοραστής δέχεται πλήρως την ηλεκτρονική επικοινωνία, κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και την τηλεφωνική επικοινωνία, εφόσον είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο Πωλητής επικοινωνεί με τον Αγοραστή ή με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν.
 8. Για τη σχέση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, που δημιουργήθηκε με μέσα διαφορετικά από τις εξ αποστάσεως  ηλεκτρονικές συσκευές και δεν αποτελεί σχέση μεταξύ παρόχου και αποδέκτη υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, οι παρόντες Γενικοί Όροι Προϋποθέσεις εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο σύμφωνα με το νόμο και τη λογική διευθέτηση των θεμάτων, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ τους.
 9. Βεβαιώνουμε ότι όλα τα προϊόντα που προσφέρουμε είναι 100% αυθεντικά.
 10. Με την υποβολή δεσμευτικής συμφωνίας αγοράς, ο αγοραστής επιβεβαιώνει την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων για την παράδοση των αγαθών που δηλώνει ο πωλητής. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή και είναι δεσμευτικοί και για τα δύο μέρη.

Άρθρο II.

Τιμή

 1. Όλες οι τιμές που αναφέρονται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
 2. Ο Πωλητής δεσμεύεται από την τιμή που αναγράφεται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τη στιγμή της αγοράς.

Άρθρο ΙΙΙ.

Παραγγελία

 1. Μια παραγγελία δημιουργείται όταν ο αγοραστής επιβεβαιώσει τη διαδικασία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους συμπλήρωσης του εντύπου παραγγελίας και της αποστολής του στον Πωλητή. Για την ακριβή και αποτελεσματική επεξεργασία της παραγγελίας, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη φόρμα παραγγελίας και να επιλεγούν οι επιλογές παράδοσης και πληρωμής για τα παραγγελθέντα αγαθά ή υπηρεσίες.
 2. Υποβάλλοντας μια παραγγελία, ο Αγοραστής συμφωνεί με την τιμή των παραγγελθέντων αγαθών και υπηρεσιών. Μόλις υποβληθεί η παραγγελία, καθίσταται δεσμευτική για τον Αγοραστή, αποτελώντας έτσι πρόταση για τη σύναψη συμφωνίας αγοράς με τον Πωλητή.
 3. Με την υποβολή μιας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δημιουργείται και αποστέλλεται στον Αγοραστή ένα αυτοματοποιημένο ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο υποδεικνύει ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή έχει λάβει την παραγγελία του Αγοραστή προς επεξεργασία. Το εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί επιβεβαίωση των προϊόντων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
 4. Όταν ο Πωλητής επιβεβαιώσει την παραγγελία, καταρτίζεται σύμβαση πώλησης, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο με βάση την αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο ή άλλους κανονισμούς. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πωλητή είναι ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται από τον Πωλητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή ή ένα σύντομο γραπτό μήνυμα που αποστέλλεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του Αγοραστή που έχει δηλωθεί στην παραγγελία του, το οποίο υποδεικνύει σε ποιο βαθμό είναι αδιαμφισβήτητη από τον Αγοραστή η έγκριση της παραγγελίας του. Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Πωλητή που ούτε επιβεβαιώνει, ούτε αρνείται, ούτε αποδέχεται την παραγγελία του Αγοραστή θεωρείται απόρριψη της παραγγελίας του Αγοραστή.
 5. Εάν ο Πωλητής δεν είναι σε θέση να εκτελέσει την παραγγελία ή μέρος αυτής εντός του χρονοδιαγράμματος επεξεργασίας της παραγγελίας για λόγους όπως η παύση παραγωγής των αγαθών, η μη διαθεσιμότητα από τον κατασκευαστή ή την αποθήκη εξωτερικού προμηθευτή, ή σημαντικές αλλαγές από τον κατασκευαστή που καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ή λόγω ανωτέρας βίας, ο Πωλητής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία και να ειδοποιήσει τον Αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Πωλητής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία εάν ο Αγοραστής έχει παράσχει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία που δεν μπορούν να επαληθευτούν στην παραγγελία, όπως εσφαλμένο e-mail, τηλεφωνική επικοινωνία ή εσφαλμένη ή ανύπαρκτη διεύθυνση. Εάν ο Αγοραστής έχει καταβάλει προκαταβολή, ο Πωλητής υποχρεούται να την επιστρέψει εντός 14 ημερών.
 6. Οι εικόνες των προϊόντων είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης!

 

Άρθρο IV.

Όροι πληρωμής

 1. Για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
  1. Με αντικαταβολή (μπορείτε να πληρώστε απευθείας στον ταχυμεταφορέα κατά την παραλαβή των αγαθών)
  2. Πληρωμή με κάρτα - αφού δημιουργήσετε μια παραγγελία, ανακατευθύνεστε σε μια ασφαλή πύλη πληρωμής PayU, όπου εισάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες. Εάν η συναλλαγή εγκριθεί, η πληρωμή διεκπεραιώνεται αμέσως. Υποστηρίζουμε ασφαλείς πληρωμές.
 2. Τα πρόσθετα τέλη για τις επιμέρους επιλογές πληρωμής αναφέρονται στην ενότητα VI των παρόντων γενικών επιχειρηματικών όρων και προϋποθέσεων.
 3. Ο πωλητής μπορεί να προσφέρει στον αγοραστή επιλογές έκπτωσης:
  1. Έκπτωση από την τιμή για εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα,
  2. Έκπτωση για επαναλαμβανόμενες αγορές,
  3. Έκπτωση βάσει κουπονιού έκπτωσης μιας χρήσης,
 4. Δεν είναι δυνατή η συσσώρευση παρεχόμενων εκπτώσεων.

 

Άρθρο V.

Όροι παράδοσης

 1. Ο πωλητής υποχρεούται να αποστείλει τα αγαθά στον αγοραστή εντός 30 ημερών από την παραγγελία, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ή εάν έχει υποδειχθεί μεγαλύτερος χρόνος παράδοσης των αγαθών.
 2. Εάν τα αγαθά βρίσκονται σε απόθεμα, θα αποστέλλονται το συντομότερο δυνατό ανάλογα με τη δυνατότητα που υπάρχει.
 3. Εάν η παραγγελία περιλαμβάνει πολλαπλά αγαθά και υπηρεσίες και ορισμένα από αυτά δεν είναι σε απόθεμα, ενημερώνουμε τον αγοραστή για τη δυνατότητα μερικών παραδόσεων.
 4. Ως τόπος παράδοσης θεωρείται ο τόπος στον οποίο παραδίδονται τα αγαθά.
 5. Ο πωλητής πραγματοποιεί την παράδοση στον αγοραστή μέσω:
 • Εταιρεία ταχυμεταφορών ACS.

 

Άρθρο VI.

Αποστολή, έξοδα συσκευασίας και επιλογές πληρωμής

 1. ACS courier 
  • Η τιμή για μεταφορά είναι 5,90 ΕΥΡΏ
  • Το πακέτο παραδίδεται σε 4 ημέρες και σε νησιά εντός 6 ημερών το αργότερο.
  • Το πακέτο θα σας παρασχεθεί από την εταιρεία μεταφορών ACS και μπορείτε να το ακολουθήσετε εδώ
  • Η κατάθεση σε μετρητά μπορεί να καταβληθεί μόνο στον μεταφορέα σε μετρητά
  • Εάν η παράδοση στην επιλεγμένη σας διεύθυνση δεν σας βολεύει, μπορείτε να ανακατευθύνετε το πακέτο στο ACS αφού λάβετε το SMS παράδοσης πακέτου.
  • Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
  • Οι παραδόσεις γίνονται αποκλειστικά στην Ελλάδα.

 

Άρθρο VII.

Μεταβίβαση κυριότητας

 1. Η κυριότητα μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή κατά την παραλαβή του αντικειμένου από τον πωλητή ή τον μεταφορέα.

Άρθρο VIII.

Ακύρωση της σύμβασης αγοράς

 1. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τα παραγγελθέντα αγαθά ή τις υπηρεσίες εντός 24 ωρών από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς χωρίς ακυρωτικά τέλη για τα κατά παραγγελία αγαθά, με βάση τις ειδικές απαιτήσεις του καταναλωτή, ή τις ειδικά διαμορφωμένες απαιτήσεις ενός μόνο καταναλωτή.

 

Άρθρο IX.

Δικαίωμα του καταναλωτή να επιστρέψει τα αγαθά χωρίς λόγο και οδηγίες προς τον καταναλωτή

 1. Βάσει του νόμου αριθ. 102/2014  Συλλογής Νόμων  σχετικά με την προστασία των καταναλωτών κατά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών με σύμβαση εξ αποστάσεως ή σύμβαση που συνάπτεται εκτός των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του πωλητή και σχετικά με τροποποιήσεις και προσθήκες ορισμένων νόμων (εφεξής "νόμος"), σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 και των επόμενων, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής των αγαθών, εάν ο πωλητής έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που υπέχει δυνάμει του παρόντος νόμου, ενώ για άλλες περιπτώσεις εφαρμόζεται η §2 ή 3 του νόμου. Εάν το αντικείμενο της σύμβασης αγοράς είναι η παράδοση αγαθών, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ακόμη και πριν από την παράδοση των αγαθών.
 2. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι άθικτα, σωστά συσκευασμένα στην αρχική συσκευασία με άθικτη προστατευτική μεμβράνη και αχρησιμοποίητα.
 3. Ο καταναλωτής υποχρεούται να παραδώσει την έγγραφη υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς αυτοπροσώπως το αργότερο την τελευταία ημέρα της καθορισμένης προθεσμίας στη διεύθυνση επικοινωνίας του πωλητή κατά τις ώρες λειτουργίας ή να την

αποστείλει ταχυδρομικώς το αργότερο την τελευταία ημέρα της προθεσμίας στη διεύθυνση που αναφέρεται στις επαφές, ή το δικαίωμα αυτό μπορεί να διεκδικηθεί με τη μορφή εγγραφής σε άλλο σταθερό μέσο. Ο καταναλωτής υποχρεούται να αποστείλει ή να παραδώσει προσωπικά το αντικείμενο της σύμβασης από την οποία υπαναχωρεί μαζί με όλα τα έγγραφα - π.χ. το πρωτότυπο τιμολόγιο, τις οδηγίες και άλλα έγγραφα σχετικά με τα αγαθά που του παραδόθηκαν μαζί με τα αγαθά, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα της υπαναχώρησης (άρθρο 10 παράγραφος 1 του νόμου). Συνιστούμε στους πελάτες να δημιουργήσουν αντίγραφο του τιμολογίου για τις ανάγκες τους και να στείλουν τα εμπορεύματα με συστημένη και ασφαλισμένη αποστολή. Για να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο έντυπο: Υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς , στο οποίο είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τουλάχιστον τις πληροφορίες που επισημαίνονται με "*" - αστερίσκο. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

 1. Μην στέλνετε τα αγαθά σε εμάς κατά την παράδοση, το πακέτο δεν θα γίνει δεκτό.
 2. Ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος θα επιστρέψει την καταβληθείσα απόδοση για τα αγαθά/υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3) του νόμου αριθ. 102/2014  Συλλογής Νόμων, καθώς και των εξόδων που αποδεδειγμένα δαπανήθηκαν για την παραγγελία των αγαθών εντός 14 ημερών από την ημέρα παράδοσης της υπαναχώρησης από τη σύμβαση, αλλά δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα έως ότου τα αγαθά παραδοθούν σε αυτόν ή ο καταναλωτής αποδείξει την αποστολή των αγαθών, πράγμα που δεν ισχύει εάν ο πωλητής πρότεινε να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά.
 3. Το κόστος της επιστροφής των αγαθών βαρύνει τον καταναλωτή.
 4. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση δεν ισχύει για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ιβ) του νόμου αριθ. 102/2014  Συλλογής Νόμων.
 5. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με κάθε μείωση της αξίας του αγαθού που προκλήθηκε από τη χρήση του πέραν της αναγκαίας για τον προσδιορισμό της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του αγαθού.

 

Άρθρο Χ.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούνται ο πωλητής και ο αγοραστής.
 2. Ο αγοραστής υποχρεούται να:
  1. να παραλάβει τα παραγγελθέντα αγαθά (ο πωλητής έχει δικαίωμα αποζημίωσης για ζημία),
  2. να καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα στον πωλητή για τα παραληφθέντα εμπορεύματα,
  3. να ελέγξει την ακεραιότητα της συσκευασίας και ενδεχομένως τα ίδια τα εμπορεύματα κατά την παραλαβή τους.
 3. Ο Πωλητής υποχρεούται να:
  1. να παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη στην απαιτούμενη ποιότητα, ποσότητα και συμφωνημένη τιμή,
  2. αποστείλει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τα αγαθά, όπως το τιμολόγιο για τα αγαθά, ένα δελτίο απόδειξης και ένα εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σε ωδικοποιημένη μορφή στη σλοβακική γλώσσα, στον πελάτη μαζί με τα αγαθά ή μεταγενέστερα.
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - Ένα έγγραφο σχετικά με την πληρωμή της παραγγελίας εκδίδεται στον πελάτη με τη μορφή ηλεκτρονικού τιμολογίου. Ο πελάτης μπορεί να το κατεβάσει ανά πάσα στιγμή από το συνημμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο μπορεί επίσης να ζητηθεί μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@koku.gr. 

  Άρθρο XI.

  Πολιτική απορρήτου

  1. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 18/2018 Συλλογής Νόμων  για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε.
  2. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν παρέχει τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή σε τρίτους, εκτός από την επιλεγμένη εταιρεία μεταφοράς που εξασφαλίζει την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών, ή στις κρατικές αρχές σε περίπτωση ελέγχου, ή σε μεσάζοντα βάσει αμοιβαίας συμφωνίας που έχει συναφθεί σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 18/2018  Συλλογής Νόμων.
  3. Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να διασφαλίζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Επιπλέον, όλοι οι υπάλληλοι του φορέα υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
  4. Το ενδιαφερόμενο άτομο διαθέτει τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 19 και τα επόμενα του νόμου αριθ. 18/2018  Συλλογής Νόμων. σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε, και συγκεκριμένα:
  1. το δικαίωμα ενημέρωσης, το οποίο εκπληρώνεται από το παρόν περιεχόμενο και τους όρους και προϋποθέσεις,
  2. το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το ενδιαφερόμενο άτομο - το άρθρο 21 του νόμου σας δίνει το δικαίωμα να ρωτήσετε σχετικά με τις μεθόδους και τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων σας,για  το οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας,
  3. το δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων - το άρθρο 22 του νόμου σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε προσωπικά δεδομένα, εάν αυτά δεν έχουν ανανεωθεί
  4. το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων - το άρθρο 23 του νόμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσει ο φορέας εκμετάλλευσης την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
  5. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - το άρθρο 24 του νόμου εφαρμόζεται εάν υποψιάζεστε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου,
  6. το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - άρθρο 27 του νόμου,
  7. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων,
  8. το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή σε σχέση με τα επεξεργασμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
  9. Ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα από τον αγοραστή: τίτλος, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση χρέωσης, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την ορθή διαχείριση της παραγγελίας σας. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για περίοδο 10 ετών για σκοπούς αρχειοθέτησης. Κατά τη διαχείριση της παραγγελίας, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την έκδοση τιμολογίων, την έκδοση παραστατικών αποθήκης (παράδοσης), την εξασφάλιση της μεταφοράς και τα λογιστικά
  10. Αυτοί οι ιστότοποι καταγράφουν τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες σχετικά με το χρόνο που αφιερώνετε στην περιήγησή σας σε αυτές τις σελίδες και πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες από τις οποίες έρχεστε. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται επίσης για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου και την προσαρμογή της προβολής των σελίδων, χάρη στην οποία μπορούμε να σας προσφέρουμε περιεχόμενο υψηλότερης ποιότητας. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι αυτά τα αρχεία αποτελούν έννομο συμφέρον μας. Ορισμένα αρχεία cookies είναι αρχεία τρίτων, π.χ. YouTube, Google κ.λπ.
  11. Μπορείτε να διαγράψετε τα αρχεία cookies ή να ρυθμίσετε τη συλλογή τους απευθείας στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ανά πάσα στιγμή. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε τη συλλογή cookies, ρυθμίστε το στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.
  12. Εάν ο αγοραστής συμφώνησε με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμφώνησε με την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας.
  13. Τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο πληροφοριών όπως είναι το όνομα και επίθετο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρέχονται για πέντε έτη. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν παρέχονται σε τρίτους.
  14. Ο αγοραστής μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας μια Ανάκληση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, οπότε τα διαγράφουμε αμέσως. Η άρνηση είναι επίσης δυνατή από τον ίδιο τον χρήστη καταργώντας την επιλογή από τον λογαριασμό του (εάν ο αγοραστής ζήτησε τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη). Από την πλευρά μας, δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  15. Διαπιστώνουμε το επίπεδο της  ικανοποίησής σας γιατην αγορά σας μέσω ερωτηματολογίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο του προγράμματος Verified Customers, στο οποίο συμμετέχει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σας τα αποστέλλουμε κάθε φορά που αγοράζετε από εμάς, εκτός εάν έχετε αρνηθεί να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης σύμφωνα με το άρθρο 62 του νόμου αριθ. 351/2011 Συλλογής Νόμων. για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ισχύει. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την αποστολή ερωτηματολογίων στο πλαίσιο του προγράμματος Verified Customers με βάση το έννομο συμφέρον μας, το οποίο έγκειται στο να ελέγξουμε πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις αγορές σας . Χρησιμοποιούμε έναν ενδιάμεσο φορέα για την αποστολή ερωτηματολογίων, την αξιολόγηση των σχολίων σας και την ανάλυση της θέσης μας στην αγορά, ο οποίος είναι ο διαχειριστής της πύλης Heureka.sk, στον οποίο μπορούμε να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα αγορασθέντα αγαθά και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για τους σκοπούς αυτούς. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν παρέχονται σε τρίτους για δικούς τους σκοπούς κατά την αποστολή ερωτηματολογίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εκφράσετε την αντίθεσή σας στην αποστολή ερωτηματολογίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο του προγράμματος Verified Customers, απορρίπτοντας περαιτέρω ερωτηματολόγια χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το ερωτηματολόγιο. Σε περίπτωση αντίρρησής σας, δεν θα σας στέλνουμε πλέον το ερωτηματολόγιο.

   

  Άρθρο XII.

  Αποζημίωση για μη αποδοχή εμπορευμάτων

  1. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση (σύμφωνα με το άρθρο 420 και τα επόμενα του Αστικού Κώδικα) σε περιπτώσεις όπου ο αγοραστής παραγγέλνει αγαθά, αλλά ούτε ακυρώνει ούτε υπαναχωρεί από τη σύμβαση και στη συνέχεια δεν παραλαμβάνει τα εν λόγω αγαθά από τον μεταφορέα. Αυτό ισχύει επίσης εάν ο αγοραστής επιλέξει την παραλαβή αυτοπροσώπως από το κατάστημα, αλλά δεν παραλάβει τα εμπορεύματα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Με τον τρόπο αυτό, ο αγοραστής παραβιάζει την υποχρέωσή του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου  X, σημείο 2, στοιχείο α), το οποίο ορίζει ότι ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα παραγγελθέντα αγαθά.
  2. Κατά τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης, ο πωλητής λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται κυρίως τα έξοδα μεταφοράς και τις σχετικές χρεώσεις σε περίπτωση αποστολής των αγαθών, τα έξοδα που συνδέονται με τη συσκευασία, την αποστολή και τη διαχείριση της παραγγελίας, καθώς και κάθε άλλο κόστος που προκύπτει από την εκτέλεση της συγκεκριμένης παραγγελίας. Ο πωλητής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να συμπεριλάβει τα απολεσθέντα κέρδη στην αξίωση αποζημίωσης.
  3. Ο πωλητής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να επιλέξει αν θα ασκήσει ή όχι το δικαίωμά του να ζητήσει αποζημίωση ή αν θα το κάνει μόνο εν μέρει.

   

  Πολιτική παραπόνων του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

  αναπόσπαστο μέρος των γενικών όρων και προϋποθέσεων

   

  1. Αξιώσεις μπορούν να εγερθούν μόνο για αγαθά που έχουν αγοραστεί από τον πωλητή και ανήκουν στον καταναλωτή.
  2. Εάν ο αγοραστής είναι καταναλωτής (φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί στο πλαίσιο της επιχείρησης, της απασχόλησης ή του επαγγέλματός του), όλα τα προσφερόμενα αγαθά συνοδεύονται από εγγύηση 24 μηνών, εκτός εάν έχει οριστεί  διαφορετικά, και την ίδια στιγμή όλες οι διαδικασίες διέπονται από τον νόμο περί προστασίας του καταναλωτή, τον αστικό κώδικα και τους παρόντες όρους για αξιώσεις. Εάν ο αγοραστής παραγγείλει ένα μεταχειρισμένο προϊόν και ενημερωθεί για την κατάστασή του, η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες. Εάν ο αγοραστής δεν είναι καταναλωτής, οι διαδικασίες διέπονται από τις διατάξεις του Εμπορικού Κώδικα, η περίοδος εγγύησης είναι 1 έτος και οι παρόντες όροι διεκδίκησης δεν ισχύουν.
  3. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει την ημέρα παραλαβής των εμπορευμάτων από την εταιρεία μεταφοράς ή απευθείας από τον πωλητή, εάν ο αγοραστής παραλαμβάνει τα εμπορεύματα αυτοπροσώπως.
  4. Ο αγοραστής υποχρεούται να υποβάλει αμέσως μετά τον εντοπισμό ενός ελαττώματος αξίωση στον πωλητή.
  5. Η ευθύνη για ελαττώματα δεν ισχύει για:
  • Ελαττώματα που προέκυψαν από φυσιολογική φθορά.
  • Ελαττώματα που προκλήθηκαν από παρεμβάσεις, τροποποιήσεις ή επισκευές που πραγματοποιήθηκαν στα αγαθά χωρίς τη συμμετοχή του Πωλητή ή κατά παράβαση των οδηγιών του.
  • Τα ελαττώματα εμφανίζονται όταν τα αγαθά χρησιμοποιούνται με τρόπο που δεν συνάδει με τις οδηγίες τους, για σκοπούς για τους οποίους δεν έχουν σχεδιαστεί ή όταν παραμελείται η φροντίδα των αγαθών.
  • Ελαττώματα που προκαλούνται από τη λειτουργία σε ακατάλληλο περιβάλλον ή από ακατάλληλο χειρισμό.
  • Ελαττώματα που οφείλονται σε μη εξειδικευμένες παρεμβάσεις ή σε αλλαγές στις παραμέτρους του προϊόντος.
  • Ζημιές στα εμπορεύματα που προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό, αντιεπαγγελματική απροσεξία, υπερβολική καταπόνηση, μηχανική βλάβη ή φθορά ή ακατάλληλη αποθήκευση στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή.
  • Ελαττώματα που προκαλούνται από αντιεπαγγελματικές ηλεκτρικές παρεμβάσεις, υπέρταση στο δίκτυο ή τις επιπτώσεις ηλεκτροστατικής εκκένωσης.
  • Ελαττώματα που οφείλονται σε περιστάσεις πέραν του ελέγχου του Πωλητή (ιδίως περιπτώσεις "ανωτέρας βίας", επιπτώσεις διάβρωσης, διαβρωτικού νερού, ακατάλληλης επεξεργασίας κλπ.).

       6. - ελαττώματα που προκαλούνται από μη κανονική χρήση

           - ακατάλληλη χρήση του προϊόντος

           - ακατάλληλη αποθήκευση

   • το ελάττωμα προκλήθηκε από μηχανική βλάβη του προϊόντος που προκλήθηκε από τον αγοραστή,
   • ακατάλληλος χειρισμός του προϊόντος με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης,
   • χρήση των προϊόντων σε συνθήκες που δεν αντιστοιχούν στο φυσικό περιβάλλον των προϊόντων όσον αφορά την υγρασία, τις χημικές και μηχανικές επιδράσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες,
   • παραμέληση της φροντίδας και της συντήρησης των αγαθών,
   • ζημία των εμπορευμάτων από υπερβολική φόρτωση,
   • χρήση των αγαθών κατά παράβαση των όρων που καθορίζονται στην τεκμηρίωση, τις γενικές αρχές, τα τεχνικά πρότυπα ή τους κανονισμούς ασφαλείας ή άλλη παραβίαση των όρων εγγύησης.

       7. Τα ελαττώματα που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές εξαιρούνται επίσης από την ευθύνη σε περίπτωση ελαττώματος.

       8. Η ευθύνη για ελαττώματα δεν ισχύει επίσης σε περίπτωση φυσιολογικής φθοράς  των αγαθών (ή τμημάτων τους) που προκαλείται από τη χρήση των αγαθών. Ένα ελάττωμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ελάττωμα, όπως προκύπτει ήδη από τη φύση των αγαθών, από την ελάχιστη περίοδο ανθεκτικότητας  ή από την περίοδο χρήσης, η οποία μπορεί να καθορίζεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Η ελάχιστη περίοδος ανθεκτικότητας  η διάρκεια ζωής, η ημερομηνία λήξης ή παρόμοια περίοδος πρέπει να αναγράφεται στα εμπορεύματα, εάν τα εμπορεύματα υπόκεινται σε τέτοια ένδειξη.

       9. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνσή μας, αλλά όχι με αντικαταβολή, ή να παραδίδονται αυτοπροσώπως στη διεύθυνση επικοινωνίας. Τα εμπορεύματα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά και συνιστούμε να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή ως ασφαλισμένη αποστολή. Τα εμπορεύματα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο της απόδειξης αγοράς (τιμολόγιο) και περιγραφή του ελαττώματος ή συνιστούμε να επισυνάψετε μαζί με την απόδειξη αγοράς το συμπληρωμένο έντυπο παραπόνων  . (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Συνιστάται η αποστολή της καταγγελίας εγγράφως (ταχυδρομικώς) ή αυτοπροσώπως.

       10. Ο Πωλητής επιβεβαιώνει την παραλαβή της αξίωσης και χορηγεί στον Αγοραστή επιβεβαίωση της αξίωσης σε κατάλληλο έντυπο. Ως ημερομηνία της απαίτησης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσής της στον Πωλητή. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση παράδοση της επιβεβαίωσης, αυτή πρέπει να παραδοθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά το αργότερο μαζί με την απόδειξη επεξεργασίας της καταγγελίας. Η επιβεβαίωση της καταγγελίας αποστέλλεται εγγράφως.

       11. Ο Πωλητής υποχρεούται να καθορίσει αμέσως τον τρόπο χειρισμού της καταγγελίας, σε πολύπλοκες περιπτώσεις εντός 3 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, ιδίως εάν απαιτείται σύνθετη τεχνική αξιολόγηση των εμπορευμάτων, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας πρέπει να οριστεί ο τρόπος χειρισμού. Μετά τον καθορισμό του τρόπου χειρισμού της καταγγελίας, ο πωλητής χειρίζεται την καταγγελία αμέσως- σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η καταγγελία μπορεί να αντιμετωπιστεί αργότερα. Ωστόσο, η επεξεργασία της καταγγελίας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία της καταγγελίας. Μετά τη λήξη των 30 ημερών για την επεξεργασία της καταγγελίας, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς και θα του επιστραφεί ολόκληρο το ποσό για τα αγαθά ή θα έχει το δικαίωμα να ανταλλάξει τα αγαθά με νέα.

       12. Δικαιώματα του αγοραστή κατά την υποβολή αξίωσης:

   • εάν πρόκειται για ελάττωμα που μπορεί να αποκατασταθεί, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να το αποκαταστήσει δωρεάν, εγκαίρως και με τον κατάλληλο τρόπο και το ελάττωμα πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
   • ο αγοραστής μπορεί, αντί της αποκατάστασης του ελαττώματος, να ζητήσει την αντικατάσταση του αντικειμένου ή, εάν το ελάττωμα αφορά μόνο ένα μέρος του αντικειμένου, την αντικατάσταση του μέρους αυτού, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για τον πωλητή σε σχέση με την τιμή του αγαθού ή τη σοβαρότητα του ελαττώματος,
   • ο πωλητής μπορεί, αντί να αφαιρέσει το ελάττωμα, να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με ένα άψογο προϊόν, εάν αυτό δεν προκαλεί σοβαρή ενόχληση στον αγοραστή,
   • εάν υπάρχει ελάττωμα που δεν μπορεί να αποκατασταθεί και εμποδίζει την ορθή χρήση του προϊόντος, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ανταλλάξει το προϊόν ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ο αγοραστής έχει το ίδιο δικαίωμα στην περίπτωση ελαττωμάτων που μπορούν να αποκατασταθούν, αλλά αν ο αγοραστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το αντικείμενο σωστά λόγω της επανεμφάνισης του ελαττώματος μετά την επισκευή ή λόγω μεγάλου αριθμού ελαττωμάτων,
   • εάν υπάρχουν άλλα μη επανορθώσιμα ελαττώματα, ο αγοραστής δικαιούται εύλογη έκπτωση επί της τιμής του αντικειμένου.

       13. Μια καταγγελία θεωρείται ότι έχει διευθετηθεί εάν η διαδικασία καταγγελίας καταλήξει στην παράδοση των καταγγελλόμενων αγαθών, στην αντικατάστασή τους ή στην επιστροφή της τιμής αγοράς των αγαθών, στην έγγραφη πρόσκληση για την ανάληψη της εκτέλεσης ή στην αιτιολογημένη απόρριψή της. Ο καταναλωτής ενημερώνεται για την έκβαση της διαδικασίας καταγγελίας εντός της νόμιμης προθεσμίας.

       14. Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων είναι απαραίτητο να ελέγχετε ότι τα εμπορεύματα είναι άθικτα ή ότι η συσκευασία είναι άθικτη (σύμφωνα με τις οδηγίες κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων), καθώς τα εμπορεύματα ενδέχεται να υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά. Συνιστάται στους αγοραστές να αποσυσκευάζουν τα εμπορεύματα και να τα επιθεωρούν παρουσία του μεταφορέα. Με την υπογραφή σας στον ταχυμεταφορέα, δηλώνετε ότι η συσκευασία είναι άθικτη.

       15. Οι παρόντες Όροι Καταγγελίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τους αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Πωλητή.

  Διαδικασία καταγγελίας:

  1. Ενημερώστε μας για την καταγγελία μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγράφως.
  2. Θα σας δώσουμε αμέσως πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δωρεάν επιστροφής του εμπορεύματος μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών.
  3. Συμπεριλάβετε στο δέμα τον λόγο της καταγγελίας, τη διεύθυνσή σας και την απόδειξη αγοράς του προϊόντος που ζητείται από το κατάστημά μας (τιμολόγιο).
  4. Ο αποστολέας υποχρεούται να συσκευάσει το δέμα σε ανθεκτική και κατάλληλη συσκευασία και ταυτόχρονα να διασφαλίσει ότι το εσωτερικό του δέματος είναι επαρκώς ενισχυμένο και γεμάτο ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά τη συνολική διαδικασία της μεταφοράς , αποθήκευση, και διακίνησης. Η εσωτερική επένδυση θα πρέπει να σταθεροποιεί το δέμα και να το προστατεύει από τους κραδασμούς (μεμβράνη φυσαλίδων, μαξιλάρια αέρα, πολυστυρένιο...).  Λάβετε υπόψη ότι αν επιλέξετε να στείλετε το πακέτο με το συνηθισμένο ταχυδρομείο, δεν επιστρέφουμε τα έξοδα αποστολής.

  Σε περίπτωση δικαιολογημένης καταγγελίας , η εταιρεία καλύπτει τα ταχυδρομικά έξοδα για την επιστροφή των προϊόντων στον πελάτη.

   

   

  ! Σημείωση: Το επιστρεφόμενο εμπόρευμα δεν πρέπει να είναι χρησιμοποιημένο, κατεστραμμένο ή υποτιμημένο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παρακαλούμε στείλτε τα εμπορεύματα με συστημένη επιστολή και ασφαλισμένα, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τυχόν απώλειες κατά τη μεταφορά. Δεν δεχόμαστε αποστολές με αντικαταβολή. Εάν το προϊόν είναι κατεστραμμένο ή χρησιμοποιημένο, το αίτημά σας για επιστροφή χρημάτων ενδέχεται να απορριφθεί. Εάν το προϊόν έχει ήδη αποσυσκευαστεί και χρησιμοποιηθεί, δεν μπορεί να επιστραφεί για λόγους υγιεινής. Εάν ένας πελάτης επιστρέψει το παραγγελθέν εμπόρευμα κατεστραμμένο, μερικώς καταναλωμένο ή σε κατάσταση που δεν αντιστοιχεί στην κατάσταση στην οποία είχε αποσταλεί, ο πελάτης αναγνωρίζει ότι ο πωλητής δικαιούται να αποζημιωθεί για τις ζημιές αυτές από το ποσό που κατέβαλε ο πελάτης για τα παραγγελθέντα προϊόντα, διαφορετικά η επιστροφή χρημάτων μπορεί να απορριφθεί.

   

  Άρθρο XIII.

  Τελικές διατάξεις

  1. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να συμπληρώνει τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τους όρους αξιώσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του αγοραστή. Σε περίπτωση αλλαγής των γενικών όρων και προϋποθέσεων ή των προϋποθέσεων αξιώσεων, η όλη διαδικασία αγοράς διέπεται από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τη στιγμή της παραγγελίας από τον αγοραστή και είναι προσβάσιμοι στον ιστότοπο του πωλητή.
  2. Οι όροι καταγγελίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων.
  3. Με την υποβολή παραγγελίας, ο αγοραστής επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει τόσο τους γενικούς όρους όσο και τους όρους καταγγελίας.
  4. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου πιστοποίησης του ηλεκτρονικού καταστήματος "Αγοράστε με ασφάλεια".
  5. Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις και οι όροι υποβολής καταγγελιών είναι διαθέσιμοι να εξεταστούν από τους πελάτες στην έδρα της εταιρείας και δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.
  6. Εάν ένας καταναλωτής δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίο ο πωλητής διεκπεραίωσε την καταγγελία του ή εάν πιστεύει ότι ο πωλητής παραβίασε τα δικαιώματά του, μπορεί να απευθυνθεί στον πωλητή με αίτημα διόρθωσης. Εάν ο πωλητής απορρίψει αυτό το αίτημα ή δεν απαντήσει σε αυτό εντός 30 ημερών από την αποστολή του, ο καταναλωτής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου αριθ. 391/2015 Συλλογή Νόμων για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και την τροποποίηση ορισμένων νόμων, έχει το δικαίωμα να προτείνει την έναρξη εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ο αρμόδιος φορέας για την εναλλακτική επίλυση διαφορών με τον διαχειριστή του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η Σλοβακική Επιθεώρηση Εμπορίου (www.soi.sk) ή άλλο εξουσιοδοτημένο νομικό πρόσωπο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που διατηρείται από το Υπουργείο Οικονομίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας (https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), οπότε ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιλέξει σε ποιον από τους εν λόγω φορείς θα απευθυνθεί. Ο καταναλωτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/ για να υποβάλει πρόταση εναλλακτικής επίλυσης διαφορών...
  7. Οι σχέσεις που δεν καλύπτονται από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου αριθ. 40/1964  Συλλογής Νόμων ., του νόμου αριθ. 250/2007  Συλλογής Νόμων ., του νόμου αριθ. 102/2014  Συλλογής Νόμων ., του νόμου αριθ. 18/2018  Συλλογής Νόμων ., του νόμου αριθ. 22/2004  Συλλογής Νόμων . και του νόμου αριθ. 513/1991  Συλλογής Νόμων .
  8. Σε περίπτωση σύναψης άλλης σύμβασης με τον αγοραστή υπό διαφορετικούς όρους, οι όροι που αναφέρονται στη σύμβαση αυτή υπερισχύουν των παρόντων γενικών όρων.
  9. Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις και τα αναπόσπαστα μέρη τους τίθενται σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2020.

   

   

  ΕΆΝ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΠΌΘΕΜΑ

   Εάν έχετε εξοφλήσει την παραγγελία σας μέσω τραπεζικού εμβάσματος και δεν έχουμε το προϊόν σε απόθεμα, η πληρωμή σας θα επιστραφεί στον λογαριασμό από τον οποίο λάβαμε την πληρωμή εντός 10 εργάσιμων ημερών.

  ΚΥΡΙΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΏΝ

  Τα εμπορεύματα παραμένουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας Garo & Co., s.r.o., μέχρι την πλήρη εξόφληση της παραγγελίας.

  Garo & Co., s.r.o.
   Έδρα: Bratislavská 64/76, Šamorín 931 01, Σλοβακία
  Αριθμός Μητρώου.: 47934841
  Αριθμός ΦΠΑ : SK2024159324

  info@koku.gr